OPINTOKERHOT PÄÄTTYVÄT VUODEN 2015 LOPPUUN
Kansion maksama tuki opintokerhoille loppuu vuodenvaihteessa.  Vuoden 2015 pidettyjen opintokerhojen tilitykset tulee toimittaa marraskuun loppuun mennessä, jotta ne ehditään käsitellä ja maksaa kuluvan vuoden aikana. Tästä johtuen joulukuun aikana tehdyistä opintokerhoista ei enää voida tukea maksaa. Syynä opintokerhotuen loppumiseen on valtionapuleikkaukset joiden takia opintokeskusten rahoitus pienenee oleellisesti vuoden 2016 alusta.

Kansio jatkaa jäsenjärjestöjensä tukemista opintotoiminnan kurssituntien kautta.

Lisätiedot: Hakime Arat (hakime.arat@kansio.fi  tai 0207 488 464).
Tiramisu on Kansio tilitys- ja raportointiohjelma
Tästä pääset tilitys-ja raportointiohjelmaan

 

Opintokerho-ohjeet

 

Opintokerhot

Huom! Kansion tuki lakkaa 2015 lopussa

Kansallisen Sivistysliiton Opintokeskus KANSIOlla on runsaasti  opintokerhotoimintaa. Toiminta on kaikille avointa ja se on osa vapaata sivistystyötä.

Mikä on opintokerho?

* Opintokerholla tarkoitetaan vähintään viiden 15 vuotta täyttäneen henkilön muodostamaa, itsenäisesti opiskelevaa ryhmää. 
* Kokoontumisia vähintään viisi (max kaksi tuntia kerrallaan) ja työskentelee yhteensä vähintään 10 opintokerhotunnin verran (10 x 45min). 
* Kerho ilmoitetaan Kansion antamien ohjeiden mukaisesti (alla).
* Kullakin opintokerholla tulee olla selkeä opinnollinen tavoite, esim. jonkin uuden tiedon tai taidon oppiminen.
* Opintokerho valitsee keskuudestaan ohjaajan.

 

Ohjeet tulostettavissa sivun laidassa olevasta ohjeita sivustosta.

 

Miten perustan opintokerhon?

Opintokerhon pitää täyttää työskentelynsä aluksi aloittamisilmoitus/opintosuunnitelma, johon merkitään tietoja ryhmän suunnitellusta työskentelystä sekä ohjaajan yhteystiedot. Kerhon työskentelyn päättyessä täytetään toimintakertomus, johon merkitään mm. tiedot osallistuneiden määrästä sekä toiminnasta aiheutuneista kuluista.

Opintokerhon aloittamisilmoitukset tulostettavissa sivun laidassa olevasta ohjeita  osiosta.

 

Kuinka toimitan kerholomakkeet Kansiolle?

1. Sähköiset lomakkeet, jotka voi täyttää ja lähettää sähköisen tilitysjärjestelmämme (Tiramisun) kautta. Oheisen linkin kautta voit rekisteröityä järjestelmän käyttäjäksi. www.kansio.fi/tiramisu

2. Paperiset postitettavat lomakkeet, joita voit tilata Kansiolta. Lomakenipussa on kolme sivua, joista ensimmäinen on aloittamisilmoitus ja toinen sivu toimintakertomus. Kolmas sivu jää kerholle arkistointia varten.

Mitä aineistoja käytämme opinnoissa?

Opintokerho voi käyttää opiskelunsa tukena itse valitsemaansa opintoaineistoa tai esim. asiantuntijaluennoitsijoita. Aineiston hankinnasta aiheutuneet kulut ovat valtionosuuden määräytymiseen oikeuttavia kuluja.

 

Kansion tuottamaan opintomateriaaliin voit tutustua Kansion verkkosivuilla Aineistot-linkin kautta. Toivo Ajatuspajan tuottaman materiaalin löydät osoitteesta toivoajatuspaja.fi/julkaisut.   

Opintokerhot apuna politiikan ja järjestötyön kehittämisessä!

Opintokerhot ovat oivallinen opiskelumuoto myös järjestötyön kehittämisessä. Esimerkiksi kokouskäytäntöjen harjoitteleminen, esiintymistaidot, uusiin sääntöihin tutustuminen, jäsenhuollon tehostaminen, uusien toimintamuotojen ideoiminen, porvarillisten arvojen ja aatteiden pohtiminen ovat ajankohtaisia ja toimintaa kehittäviä sekä vaalivalmiutta palvelevia aiheita. 

Uuden vaalirahoituslainsäädännön johdosta opintokerhojen saamaa kulukorvausta ei missään tapauksessa saa lahjoittaa vaaliehdokkaalle tai ehdokkaan kampanjaan, esim. ehdokkaan tukiryhmälle. Myöskään vaaliehdokkaan vaalikampanjamateriaalit eivät samasta syystä sovi kerhon kuluiksi. Sen sijaan vaalikampanjoiden sisältöaiheet ja niiden suunnittelu sopivat mainiosti ryhmän opintojen aiheeksi.  

Miten rekisteröidymme ja paljonko tukea voi saada?

Opintokerhot voivat rekisteröityä Kansallisen Sivistysliiton opintokeskuksen (KANSIOn) kautta. Aloittamisilmoituksen tehnyt kerho voi anoa valtionosuutta opinnollisen toimintansa kulujen kattamiseen.

 

Vuonna 2015 kulukorvaus on 2,00 euroa oppitunnilta ja korotettujen valtionosuusryhmien osalta 4,00 euroa tunnilta. Sekä perustasoinen että korotettu kulukorvaus edellyttävät luonnollisesti (vähintään) vastaavien, hyväksyttävien kulujen syntymistä.

 

Korotettujen kerhojen toiminnan pitää kohdistua johonkin kyseiseksi vuodeksi päätettyyn, korotukseen oikeuttavaan teemaan. Vuonna 2015 korotettua valtionapua voivat anoa järjestötoiminnan kehittämiseen tähtäävät opintokerhot. Korvaustasoista ja teemoista päätetään Kansion johtokunnassa vuosittain. 

Lisätiedot:
henna.aunisto@kansio.fi  tai hakime.arat@kansio.fi
 
Arat, Hakime
Sähköposti hakime.arat@kansio.fi
Puhelin 0207488464
Titteli Koulutussihteeri

© Kansallinen Sivistysliitto - Opintokeskus Kansio, p. 0207 488 488 (*), s-posti: kansioposti@kansio.fi Palvelun tekninen toteutus Avoine Oy

´